Ehitus

Oleme valinud kompleksülesannete hindamiseks portfoolio- ehk õpimapimeetodi.

Õpimapp koosneb järgmistest osadest:

 1. Tehnoloogiakaart
  1. 1. Ülesande kirjeldus (konkreetse ülesande annab õpetaja)
  1.2. Tööde loend; kasutatavate tööriistade loetelu ning tööks kuluva aja arvestus
  1.3. Kulumaterjali kirjeldus ja arvestus tööülesannete kaupa 1.4. Töökaitse ja -ohutus
  1.5. Kaudsete kulude kirjeldus (näiteks spetsiaalsete töövahendite rentimine, vee- ja elektrikulu, tellingute rent, jäätmete sorteerimine, jmt)
 2. Praktilise ülesande teostamise dokumenteerimine logiraamatu, päeviku, blogi vm tõestusmaterjali kaudu (aja ja tegevuste tõendus, tegevuste loetelu, fotod, joonised, videod jmt)
 3. Õpimapi esitlus (sh enesehinnang ja järeldused)
 4. Hindamine, tagasiside õpetajalt/juhendajalt

Õpimapi vorm (ehitus)

Ülesande täitmisel järgi neid etappe:

 

Erinevate moodulite ülesanded on leitavalt vastava mooduli lehelt:

Müüritööd
Puitkonstruktsioonide ehitus
Kuivkrohvplaatide paigaldamine
Maalritööd
Krohvimistööd
Plaatimistööd
Betoonitööd
IT

Ülesannete komplekssus seisneb

1) erialaste kompetentside ja võtmekompetentside üheaegses hindamisvõimaluses;

2) samade ülesannete (tööobjektide) kasutamises mitme eriala kompetentside hindamisel (näiteks müüritöö ülesandes püstitatud müüri saab kasutada nii plaatimisel, krohvimisel kui maalritöödel jne).
Selles tabelis on tööobjektide (jooniste) kasutamisvõimalused erinevates ülesannetes.

Oma töö dokumenteerimiseks on mitmeid mooduseid. See sõltub sinu koolis kasutatavatest digitaalsetest keskkondadest ja platvormidest ning õpetaja/juhendaja nõudmistest. Sa võid kasutada veebikeskkondi nagu www.weebly.com, www.wordpress.com vm, mis on  oma kodulehe või blogi loomiseks teatud piirini tasuta keskkonnad.   Mõnes koolis kasutatakse õpimappide loomiseks Office 365 või Google võimalusi. Igatahes on kasutatavas keskkonnas vajalik eelnevalt õpetajaga kokku leppida, et õpetajal oleks sinu mapile juurdepääsu- ja hindamisvõimalus.


Siin on antud  veebilehte avav QR kood. Selle saab välja printida ja kleepida õppetöökoja seinale.


 Juhendmaterjalid


Hea õppematerjali kasutaja! EQVET projekti meeskond on tänulik, kui annate meile tagasisidet. Palun kasutage selleks veebipõhist vormi Tagasisideküsimustik õpilasele või Tagasisideküsimustik õpetajale.

Aitäh!

Creative Commonsi litsents
See teos on antud Creative Commonsi litsentsi “Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline” alla.

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: