Mootorsõidukid

Oleme kompleksülesannete hindamiseks valinud õpimapi- ehk portfooliomeetodi.

Portfoolio peaks koosnema järgmistest osadest:

 1. Ülesande vorm
  • Ülesande kirjeldus (ülesande annab õpetaja)
  • Töö käik; vahendite nimekiri; ajakava
  • Materjalide kirjeldus ja arvestus (varuosad, vedelikud, detailid) ülesande nõuete alusel
  • Turvalisus, ohutus ja keskkond
 2. Märkmed töö käigu kohta (logiraamat, päevik, blogi, tõendid (ajatõendid, tegevuste nimekiri, fotod, joonised, videod jne))
 3. Portfoolio esitlemine (sh hinnang endale ja järeldused) (partnerriikides, kui võimalik)
 4. Õpetaja/juhendaja hinnang ja tagasiside, kokkuvõte

Õpimapi vorm (mootorsõidukid)

Ülesande täitmiseks palume järgida järgmisi samme:

 

Iga eriala ülesanded on antud eraldi alalehtedel:

Diagnostika

Hooldus

Remont

Nende üksuste ühised õpiväljundid:

 • Õpilasel on ülevaade töökoja tööst
 • Õpilane oskab hooldus- ja remonditöid käsiraamatute ja remondikäsiraamatute abil ette valmistada
 • Õpilane oskab koostöös kolleegidega täita igapäevaseid ülesandeid
 • Õpilane oskab täita vajalikke kutseülesandeid
 • Õpilane oskab töötada keskkonnasõbralikult
 • Õpilasel on baasteadmised ettevõtlusest ja innovatsioonist
 • Õpilane oskab selgitada enda tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni alaseid teadmisi
 • Õpilane tunneb eriaalaterminoloogiat
 • Õpilane oskab end hinnata ja luua plaani edasiõppimiseks

Ülesannete komplekssus seisneb:

Mootorsõidukite funktsionaalne toimimise tagamiseks on hooldus- ja remondiettevõttes (tehniku töös) kolm põhiprotsessi: hooldus, diagnostika ja remont.

Siin on ülesanded süstematiseeritud vastavalt mootorsõiduki hooldamist, diagnostikat ja/või remonti vajavatele  koostudele:

 • mootor
 • jõuülekanne
 • juhtimisseadmed ja veermik
 • elektriseadised ja mugavussüsteemid
 • kliimaseadmed.

Oluline ühendav lüli kompleksülesannetes on teadmised koostude ülesannetest, ehitusest ja tööpõhimõttest ja selleläbi mootorsõiduki kui terviku ülesandest, ehitusest ja tööpõhimõttest, aga ka hooldus-, diagnostika- ja remonditehnoloogiatest.

Komplekssus ülesannetes tekib horisontaalselt, st. et õpetajal on kasutada ülesanded näiteks mootori hoolduseks, diagnoosimiseks ja remontimiseks või siis vertikaalselt, s.t. näiteks diagnoositakse mootor, jõuülekanne, juhtimisseadmed ja veermik, elektriseadised ja mugavussüsteemid ning kliimaseadmed kas  kõik või osad ühe ülesande raames. Õpetaja otsustab ka kompleksülesande mahu üle (kas lülitab näiteks hooldusprotsessi mootori ja jõuülekande hooldustööd või  viib läbi hoolduse kogu mootorsõidukile).

Tekkiv maatrikssüsteem võimaldab õpetajal ja õppijal saada ülevaate juba omandatud ning veel omandamist vajavatest kompetentsidest. Samuti loob koostatud kompleksülesannete maatriks võimaluse töötada näidisülesannete tasandis, sest pidevalt muutuvas tehnilise arengu ja mootorsõiduki koostude ning detailide väga suures arvu juures on võimatu õppeprotsessis käsitleda kõiki võimalikke mootorsõidukil ette tulevaid rikked, ettenähtud funktsionaalsetest toimingutest kõrvalekaldumisi ja ka muutuvaid hooldustegevuste nõudeid.

Õpetaja valib sobiva ülesande õpiväljundite saavutamiseks või siis mugandab selle näidist kasutades töösolevast mootorsõidukist lähtuvalt. Lisades mugandatud ülesande ülesannete baasi täieneb ja areneb kompleksülesannete süsteem tervikuna.

Läbivaid kompetentse hinnatakse üheaegselt erialaste ja võtmekompetentsidega.


Töö käigu registreerimine

Töö registreerimiseks on mitu viisi. Valik sõltub koolis kasutatavatest süsteemidest ja digitaalsetest platvormidest, kokkulepetest õpetaja või juhendajaga jne. Võid kasutada veebilehti www.weebly.comwww.wordpress.com jne, mille abiga saad luua kodulehekülje, blogi või e-poe.

 

 

Advertisements
EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: