Mootorsõidukid

Oleme kompleksülesannete hindamiseks valinud õpimapi- ehk portfooliomeetodi.

Portfoolio peaks koosnema järgmistest osadest:

 1. Ülesande vorm
  • Ülesande kirjeldus (ülesande annab õpetaja)
  • Töö käik; vahendite nimekiri; ajakava
  • Materjalide kirjeldus ja arvestus (varuosad, vedelikud, detailid) ülesande nõuete alusel
  • Turvalisus, ohutus ja keskkond
 2. Märkmed töö käigu kohta (logiraamat, päevik, blogi, tõendid (ajatõendid, tegevuste nimekiri, fotod, joonised, videod jne))
 3. Portfoolio esitlemine (sh hinnang endale ja järeldused) (partnerriikides, kui võimalik)
 4. Õpetaja/juhendaja hinnang ja tagasiside, kokkuvõte

Õpimapi vorm (mootorsõidukid)

Ülesande täitmiseks palume järgida järgmisi samme:


Ülesannete komplekssus seisneb:

Mootorsõidukite funktsionaalne toimimise tagamiseks on hooldus- ja remondiettevõttes (tehniku töös) kolm põhiprotsessi: hooldus, diagnostika ja remont.

Siin on ülesanded süstematiseeritud vastavalt mootorsõiduki hooldamist, diagnostikat ja/või remonti vajavatele  koostudele:

 • mootor
 • jõuülekanne
 • juhtimisseadmed ja veermik
 • elektriseadised ja mugavussüsteemid
 • kliimaseadmed.

Oluline ühendav lüli kompleksülesannetes on teadmised koostude ülesannetest, ehitusest ja tööpõhimõttest ja selleläbi mootorsõiduki kui terviku ülesandest, ehitusest ja tööpõhimõttest, aga ka hooldus-, diagnostika- ja remonditehnoloogiatest.

Komplekssus ülesannetes tekib horisontaalselt, st. et õpetajal on kasutada ülesanded näiteks mootori hoolduseks, diagnoosimiseks ja remontimiseks või siis vertikaalselt, s.t. näiteks diagnoositakse mootor, jõuülekanne, juhtimisseadmed ja veermik, elektriseadised ja mugavussüsteemid ning kliimaseadmed kas  kõik või osad ühe ülesande raames. Õpetaja otsustab ka kompleksülesande mahu üle (kas lülitab näiteks hooldusprotsessi mootori ja jõuülekande hooldustööd või  viib läbi hoolduse kogu mootorsõidukile).

Tekkiv maatrikssüsteem võimaldab õpetajal ja õppijal saada ülevaate juba omandatud ning veel omandamist vajavatest kompetentsidest. Samuti loob koostatud kompleksülesannete maatriks võimaluse töötada näidisülesannete tasandis, sest pidevalt muutuvas tehnilise arengu ja mootorsõiduki koostude ning detailide väga suures arvu juures on võimatu õppeprotsessis käsitleda kõiki võimalikke mootorsõidukil ette tulevaid rikked, ettenähtud funktsionaalsetest toimingutest kõrvalekaldumisi ja ka muutuvaid hooldustegevuste nõudeid.

Õpetaja valib sobiva ülesande õpiväljundite saavutamiseks või siis mugandab selle näidist kasutades töösolevast mootorsõidukist lähtuvalt. Lisades mugandatud ülesande ülesannete baasi täieneb ja areneb kompleksülesannete süsteem tervikuna.

Läbivaid kompetentse hinnatakse üheaegselt erialaste ja võtmekompetentsidega (vt õpiväljundite ja hindamiskriteeriumide maatrikstabel).

Seega on meil kaks erinevat kompleksülesannete liini kokku 8 kompleksülesandega, mis avanevad järgmistel alalehtedel:

Diagnostika (D) Hooldus (M) Remont (R)
Mootor (EN) Mootori

Diagnostika

D-EN

Mootori

Hooldus

M-EN

Mootori

Remont

R-EN

Jõuülekanne (TR) Jõuülekande

Diagnostika

D-TR

Jõuülekande

Hooldus

M-TR

Jõuülekande

Remont

R-TR

Juhtimisseadmed ja veermik (CC) Juhtimisseadmed ja veermik

Diagnostika

D-CC

Juhtimisseadmed ja veermik

Hooldus

M-CC

Juhtimisseadmed ja veermik

Remont

R-CC

Elektriseadised ja mugavussüteemid (EC) Elektriseadmed ja mugavussüsteemid

Diagnostika

D-EC

Elektriseadmed ja mugavussüsteemid

Hooldus

M-EC

Elektriseadmed ja mugavussüsteemid

Remont

R-EC

Kliimaseadmed (AC) Kliimaseadmed

Diagnostika

D-AC

Kliimaseadmed

Hooldus

M-AC

Kliimaseadmed

Remont

R-AC

 

Kompleksülesanded moodustuvad:

 1. Mootorsõiduki diagnostika – D (sisaldab viit ülesannet – mootor, jõuülekanne, juhtimisseadmed ja veermik, elektriseadised ja mugavussüsteemid, kliimaseadmed)
 2. Mootorsõiduki hooldus – M(sisaldab viit ülesannet– mootor, jõuülekanne, juhtimisseadmed ja veermik, elektriseadised ja mugavussüsteemid, kliimaseadmed)
 3. Mootorsõidukite remont -R (sisaldab viit ülesannet– mootor, jõuülekanne, juhtimisseadmed ja veermik, elektriseadised ja mugavussüsteemid, kliimaseadmed)

või

 1. Mootor – EN (sisaldab kolm ülesannet – diagnostika, hooldus ja remont)
 2. Jõuülekanne – TR (sisaldab kolm ülesannet– diagnostika, hooldus ja remont )
 3. Juhtimisseadmed ja veermik – CC (sisaldab kolm ülesannet– diagnostika, hooldus ja remont )
 4. Elektriseadised ja mugavussüsteemid – EC (sisaldab kolm ülesannet – diagnostika, hooldus ja remont)
 5. Kliimaseadmed – AC (sisaldab kolm ülesannet – diagnostika, hooldus ja remont)

Ettevõttes on kasutusel mõlemad kompleksülesannete liinid:

 • Korraliste tööde (tootja poolt ette kirjutatud) puhul kasutatakse vertikaalset lähenemist.
 • Kliendi pretensioonide ja probleemide lahendamisel kasutatakse horisontaalset lähenemist.
 • Vastavalt tegelikule vajadusele on loomulikult kasutusel ka kooslus mõlemast lähenemisest.

Kompleksülesande sooritamiseks on võimalik harjutada erinevaid töid järgmiste ülesannetega:

Mootori diagnostika (D-EN)

Mootori hooldus (M-EN)

Mootori remont (R-EN)

Jõuülekande diagnostika (D-TR)

Jõuülekande hooldus (M-TR)

Jõuülekande remont (R-TR)

Juhtimisseadmete ja veermike diagnostika (D-CC)

Juhtimisseadmete ja veermike hooldus (M-CC)

Juhtimisseadmete ja veermike remont (R-CC)

Elektriseadiste ja mugavussüsteemide diagnostika (D-EC)

Elektriseadiste ja mugavussüsteemide hooldus (M-EC)

Elektriseadiste ja mugavussüsteemide remont (R-EC)

Kliimaseadmete diagnostika (D-AC)

Kliimaseadmete hooldus (M-AC)

Kliimaseadmete remont (R-AC)

Kõiki kompeksülesandeid hõlmavad ühised õpiväljundid:

 • Õpilasel on ülevaade töökoja tööst
 • Õpilane oskab hooldus- ja remonditöid käsiraamatute ja remondikäsiraamatute abil ette valmistada
 • Õpilane oskab koostöös kolleegidega täita igapäevaseid ülesandeid
 • Õpilane oskab täita vajalikke kutseülesandeid
 • Õpilane oskab töötada keskkonnasõbralikult
 • Õpilasel on baasteadmised ettevõtlusest ja innovatsioonist
 • Õpilane oskab selgitada enda tehnoloogilise arengu ja innovatsiooni alaseid teadmisi
 • Õpilane tunneb eriaalaterminoloogiat
 • Õpilane oskab end hinnata ja luua plaani edasiõppimiseks

Töö käigu registreerimine

Töö registreerimiseks on mitu viisi. Valik sõltub koolis kasutatavatest süsteemidest ja digitaalsetest platvormidest, kokkulepetest õpetaja või juhendajaga jne. Võid kasutada veebilehti www.weebly.comwww.wordpress.com jne, mille abiga saad luua kodulehekülje, blogi või e-poe.


Creative Commonsi litsents
See teos on antud Creative Commonsi litsentsi “Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline” alla.

 

 

EQVET project is funded by:
EQVET project will continue the work of the STEVTA project (2012-2014) in the fields of construction and vehicle
%d bloggers like this: